Laan van de Leeuw 30, 7324 BD Apeldoorn

Algemene voorwaarden

Versie van 05-02-2024

For our general terms and conditions in English, please click here.

Webdexter
Laan van de Leeuw 30
7324 BD Apeldoorn (Nederland)

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gehanteerd, tenzij anders aangegeven:


Webdexter

De dienstverlenende partij, gevestigd aan de Laan van de Leeuw 30, 7324BD te Apeldoorn.


Opdrachtgever

De wederpartij van Webdexter.


Overeenkomst

– De overeenkomst tot dienstverlening.

2. Algemeen


2.1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst
tussen Webdexter en een opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.


2.2.
De voorwaarden zijn ook geldig voor overeenkomsten waarbij derden betrokken
worden tenzij anders overeengekomen.


2.3.
Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk
overeengekomen en door alle partijen akkoord bevonden.


2.4.
Inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden expliciet van de hand
gewezen.


2.5.
Bij nietigheid van een bepaling blijven de overige bepalingen van kracht; partijen
treden in overleg om nieuwe bepalingen overeen te komen met behoud van het
oorspronkelijke doel.


3. Aanbiedingen en Offertes


3.1.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.


3.2.

Offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.


3.3.

Genoemde en/of overeengekomen prijzen en/of tarieven zijn te
btw en andere heffingen.


3.4.

Afwijkende aanvaarding van een offerte leidt niet automatisch tot een overeenkomst.


3.5.

Webdexter behoudt zich het recht voor om geen gedeelte van de opdracht uit te
voeren bij een samengestelde prijsopgave.


3.6.

Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


4. Uitvoering van de Overeenkomst


4.1.

Webdexter voert de overeenkomst naar beste vermogen uit, rekening houdend met
de geldende normen van vakmanschap.


4.2.

Het is Webdexter toegestaan derden in te schakelen voor bepaalde werkzaamheden.


4.3.

Opdrachtgever verstrekt tijdig alle benodigde gegevens voor de uitvoering van de
overeenkomst. Bij vertraging behoudt Webdexter zich het recht voor de uitvoering op te schorten, met bijkomende kosten voor opdrachtgever.


4.4.

Webdexter is niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige gegevens
van opdrachtgever.


4.5.

Bij gefaseerde uitvoering kan Webdexter de volgende fase opschorten totdat de
vorige fase is goedgekeurd.


4.6.
Opdrachtgever zorgt kosteloos voor benodigde faciliteiten bij werkzaamheden op zijn
locatie.


4.7.
Opdrachtgever vrijwaart Webdexter voor aanspraken van derden in verband met de
uitvoering van de overeenkomst.


5. Wijziging van de Overeenkomst


5.1.
Bij noodzaak tot wijziging van de werkzaamheden, vindt overleg plaats en wordt de
overeenkomst aangepast.


5.2.
Webdexter informeert opdrachtgever tijdig over wijzigingen in de uitvoeringstermijn
door overeenkomstige aanpassingen.


5.3.
Financiële en/of kwalitatieve consequenties worden vooraf aan opdrachtgever
meegedeeld.


5.4.
Webdexter kan geen meerkosten in rekening brengen als de wijziging het gevolg is
van omstandigheden die aan Webdexter kunnen worden toegerekend.


6. Contractsduur; Uitvoeringstermijnen


6.1.
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders
overeengekomen.


6.2.
Overeengekomen termijnen zijn indicatief; overschrijding geeft opdrachtgever geen
recht op schadevergoeding of ontbinding.

6.3.
Webdexter is gerechtigd de overeenkomst in fasen uit te voeren en het gefactureerde
deel afzonderlijk te factureren.


7. Intellectuele Eigendom


7.1.
Alle intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de dienstverlening berusten
bij Webdexter tenzij anders overeengekomen.


7.2.
Opdrachtgever verkrijgt enkel het gebruiksrecht zoals overeengekomen in de
overeenkomst.


7.3.
Het is opdrachtgever niet toegestaan de resultaten zonder schriftelijke toestemming
van Webdexter te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.


8. Betaling


8.1.
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door
Webdexter aangegeven wijze.


8.2.
Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in
verzuim, zonder dat een ingebrekestelling nodig is.


8.3.
Bij betalingsverzuim is opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd van 1% per
maand, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand wordt gerekend.


8.4.
Webdexter is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten bij
betalingsachterstand.


8.5.
Betalingen strekken eerst tot voldoening van verschuldigde rente en kosten, daarna
tot voldoening van openstaande facturen in volgorde van oudste naar nieuwste.


8.6.
Bij niet-tijdige betaling komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening,
zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van opdrachtgever.


9. Aansprakelijkheid


9.1.
Webdexter is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuiste of onvolledige
informatie verstrekt door opdrachtgever.


9.2.
Webdexter is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


9.3.
De aansprakelijkheid van Webdexter is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.


9.4.
Indien de verzekeraar niet uitkeert of de schade niet onder de dekking valt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de opdracht.


10. Overmacht


10.1.
In geval van overmacht heeft Webdexter het recht de overeenkomst op te schorten of te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.


10.2.
Onder overmacht wordt verstaan: iedere tekortkoming die Webdexter niet kan worden toegerekend, zoals staking, ziekte, brand, overheidsmaatregelen, transportproblemen, bedrijfsstoringen, enz.


11. Geheimhouding


11.1.
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.


11.2.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


11.3.
Webdexter mag de vertrouwelijke informatie slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.


12. Ontbinding


12.1.
In geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van opdrachtgever, heeft Webdexter het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.


12.2.
Webdexter heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien opdrachtgever in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen, of indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is.


12.3.
Webdexter heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Webdexter kan worden verlangd.


13. Toepasselijk Recht en Geschillen


13.1.
Op deze voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.


13.2.
Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Webdexter is gevestigd, tenzij wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

Terms and Conditions

Version 05-02-2024

Webdexter
Laan van de Leeuw 30
7324 BD Apeldoorn (Netherlands)

1. Definitions


In these general terms and conditions, the following terms are used, unless otherwise specified:


Webdexter

The service-providing party, located at Laan van de Leeuw 30, 7324 BD Apeldoorn.


Client
The counterparty of Webdexter.


Agreement
The agreement for the provision of services.


2. General


2.1.
These conditions apply to every offer, quotation, and agreement between Webdexter and a client, unless otherwise agreed in writing.


2.2.
The conditions also apply to agreements in which third parties are involved, unless otherwise agreed.


2.3.
Deviations from these conditions are only valid if agreed upon in writing and approved by all parties.


2.4.
Purchasing or other conditions of the client are explicitly rejected.


2.5.
In case of nullity of a provision, the remaining provisions remain valid; parties will consult to agree on new provisions while preserving the original purpose.


3. Offers and Quotations


3.1.
All offers are non-binding, unless otherwise stated.


3.2.
Quotations are valid for 14 days, unless otherwise indicated.


3.3.
Mentioned and/or agreed prices and/or rates are exclusive of VAT and other levies.


3.4.
Deviating acceptance of an offer does not automatically lead to an agreement.


3.5.
Webdexter reserves the right not to perform a portion of the assignment at a composite price offer.


3.6.
Offers are not automatically valid for future assignments.


4. Execution of the Agreement


4.1.
Webdexter executes the agreement to the best of its ability, taking into account the applicable standards of craftsmanship.


4.2.
Webdexter is allowed to engage third parties for certain activities.


4.3.
The client provides all necessary data for the execution of the agreement in a timely manner. In case of delay, Webdexter reserves the right to suspend the execution, with additional costs for the client.


4.4.
Webdexter is not liable for damages due to incorrect or incomplete client data.


4.5.
In phased execution, Webdexter may suspend the next phase until the previous phase is approved.


4.6.
The client provides necessary facilities free of charge for activities at their location.


4.7.
The client indemnifies Webdexter against claims from third parties related to the execution of the agreement.


5. Amendment of the Agreement


5.1.
In case of a need for a change in the activities, consultation takes place, and the agreement is adjusted.


5.2.
Webdexter informs the client in a timely manner about changes in the execution period through corresponding adjustments.


5.3.
Financial and/or qualitative consequences are communicated to the client in advance.


5.4.
Webdexter cannot charge additional costs if the change is a result of circumstances attributable to Webdexter.


6. Duration of the Contract; Execution Periods


6.1.
The agreement is entered into for an indefinite period, unless otherwise agreed.


6.2.
Agreed upon deadlines are indicative; exceeding them does not entitle the client to compensation or dissolution.

6.3.
Webdexter is entitled to carry out the agreement in phases and invoice the performed part separately.


7. Intellectual Property


7.1.
All intellectual property rights to the results of the services belong to Webdexter unless otherwise agreed.


7.2.
The client only obtains the right to use as agreed upon in the agreement.


7.3.
The client is not allowed to reproduce, disclose, or exploit the results without written permission from Webdexter.


8. Payment


8.1.
Payment must be made within 14 days after the invoice date, in the manner indicated by Webdexter.


8.2.
In case of exceeding the payment term, the client is in default by operation of law, without the need for a notice of default.


8.3.
In case of payment default, the client owes an interest of 1% per month, with a part of a month counting as a full month.


8.4.
Webdexter is entitled to suspend the execution of the agreement in case of payment arrears.


8.5.
Payments first cover due interest and costs, and then outstanding invoices in order of age.


8.6.
In case of late payment, all reasonable costs for obtaining payment, both judicial and extrajudicial, are at the expense of the client.


9. Liability


9.1.
Webdexter is not liable for damage resulting from incorrect or incomplete information provided by the client.


9.2.
Webdexter is not liable for indirect damage, including but not limited to consequential damage, loss of profit, missed savings, and damage due to business interruption.


9.3.
The liability of Webdexter is limited to the amount paid under the liability insurance in the relevant case.


9.4.
If the insurer does not pay out or the damage is not covered, the liability is limited to a maximum of the amount of the assignment.


10. Force Majeure


10.1.
In case of force majeure, Webdexter has the right to suspend or terminate the agreement without being liable for damages.


10.2.
Force majeure includes any failure that cannot be attributed to Webdexter, such as strikes, illness, fire, government measures, transportation problems, business disruptions, etc.


11. Confidentiality


11.1.
Both parties are obligated to confidentiality of all confidential information obtained from each other or from another source in the context of the agreement.


11.2.
Information is considered confidential if it has been disclosed by the other party or if it follows from the nature of the information.


11.3.
Webdexter may only use the confidential information for the purpose for which it was provided.


12. Termination


12.1.
In case of bankruptcy, suspension of payment, or guardianship of the client, Webdexter has the right to terminate the agreement immediately.


12.2.
Webdexter has the right to terminate the agreement if the client fails to fulfill its obligations, or if circumstances arise that make the fulfillment of the agreement impossible.


12.3.
Webdexter has the right to terminate the agreement if circumstances arise that make the unchanged continuation of the agreement unreasonable for Webdexter.


13. Applicable Law and Disputes


13.1.
Dutch law applies to these conditions and the agreement.


13.2.
Disputes will be submitted to the competent court in the district where Webdexter is located, unless legal provisions oppose this.

ALTIJD OP MAAT

De dienstverlening van
Webdexter

Advies en consultancy

Webdexter biedt hoogwaardige advies- en consultancydiensten, gericht op het optimaliseren van digitale strategieën. Met diepgaande expertise helpt Webdexter bedrijven groeien en succesvol navigeren in het snel evoluerende online landschap.

Incidente response

Webdexter's Incident Response voor het MKB biedt snelle en effectieve oplossingen na digitale aanvallen. Webdexter helpt bedrijven om veerkrachtig te reageren op cyberincidenten en hun digitale veiligheid te waarborgen.

Training en awareness

Webdexter's Awareness en Training voor het MKB versterken de digitale veiligheidscultuur. Webdexter biedt doelgerichte programma's om medewerkers bewust te maken van cyberdreigingen en hen te trainen voor proactieve bescherming.

development

Webdexter biedt op maat gemaakte software- en internetoplossingen. Hiermee stimuleert Webdexter groei door innovatieve ontwikkeling, waardoor bedrijven efficiënter en competitiever worden in het digitale landschap.

Bezoekadres

Laan van de Leeuw 30
7324 BD Apeldoorn

Bedrijfsgegevens

KVK nummer: 52921344
BTW nummer: NL001384928B27
IBAN: NL29INGB0009656818 (ING Bank)

Contactgegevens

+316 588 186 88 (ook voor WhatsApp)
info@webdexter.nl